Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/tabletkinalysieniee.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Efektywność kosztowa profilaktycznej dożylnej globuliny immunologicznej w przewlekłej białaczce limfatycznej ad 5 – Tabletki na łysienie
Skip to content

Efektywność kosztowa profilaktycznej dożylnej globuliny immunologicznej w przewlekłej białaczce limfatycznej ad 5

2 lata ago

516 words

Na przykład jeden rok życia po dożylnym podaniu immunoglobuliny bez jakichkolwiek zakażeń bakteryjnych otrzymał wartość równą sumie dwóch produktów: względna jakość dnia leczenia razy proporcjonalnie do rocznego okresu leczenia (17 dni podzielone przez 365) dni) i względnej jakości życia z przewlekłą białaczką limfocytową, ale bez infekcji razy w ciągu roku bez leczenia (348 dni podzielone przez 365 dni). Wpływ infekcji na liczbę lat życia skorygowanych o jakość został uwzględniony poprzez ważenie proporcji roku spędzonego z infekcją przez względną jakość życia z każdym stopniem zakażenia. Długość życia
Oczekiwana długość życia została oszacowana na podstawie średniej długości przeżycia dla grupy na podstawie ważonych prawdopodobieństw przeżycia w zależności od stadium choroby17. Wykorzystanie rozkładu etapów w badaniu z grupą kooperatywną (25 procent na etapie A, 35 procent na etapie B i 40). procent w etapie C), mediana przeżycia została oszacowana na 4,2 roku lub dodatkowe 3,2 roku po roku studiów.
Wyniki
Perspektywa linii bazowej
Przy zastosowaniu założeń bazowych, zgodnie z którymi leczenie uznano za nie pociągające za sobą niedogodności, w modelu przewidziano, że leczenie pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną profilaktyczną dożylną immunoglobuliną przez rok będzie dawało dodatkowy 0,0023 skorygowany o jakość rok życia. Innymi słowy, leczenie za pomocą dożylnej immunoglobuliny spowodowałoby 0,8 dodatkowego dnia skorygowanego o jakość na pacjenta na rok terapii. Koszt krańcowy leczenia – czyli dodatkowy koszt leczenia jednego pacjenta mniejszego od jakichkolwiek innych kosztów opieki zdrowotnej tego pacjenta – wynosiłby 13 984 USD. Dlatego też stosunek kosztów do efektywności, mierzony jako dodatkowy koszt leczenia jednego pacjenta, podzielony przez wynikający z tego wzrost oczekiwanej długości życia w zależności od jakości, wyniósłby 6 milionów USD na rok życia skorygowany o jakość.
Analizy wrażliwości
Czy pacjenci korzystają z terapii.
Jeśli zakłada się, że dożylne infuzje globulin immunoglobulin nie powodują żadnych niedogodności, tak że dzień, w którym pacjent otrzymuje infuzję, nie jest gorszy niż zwykły dzień bez infuzji, terapia immunoglobulinami powoduje jedynie bardzo niewielką korzyść mierzoną jako wzrost jakości. – skorygowana oczekiwana długość życia, dla leczonych pacjentów. Przy założeniu braku niedogodności, leczenie immunoglobulinami dożylnymi wciąż zwiększa oczekiwaną długość życia w porównaniu z brakiem leczenia, nawet jeśli oszacowane wskaźniki infekcji i śmierci są bardzo zróżnicowane, o ile śmiertelność w grupie leczonej nie jest znacząco wyższa niż w Grupa kontrolna.
W przeciwieństwie do tego, jeśli bierze się pod uwagę niedogodność otrzymywania dożylnego wlewu co trzy tygodnie, leczenie immunoglobuliną może spowodować utratę oczekiwanej długości życia skorygowanej o jakość. Innymi słowy, terapia może zwiększać zachorowalność, gdy bierze się pod uwagę niedogodności związane z leczeniem. To, czy leczenie powoduje przyrost lub utratę oczekiwanej długości życia zależnej od jakości u danego pacjenta, zależy od względnej użyteczności pacjenta w stanie linii podstawowej (przewlekła białaczka limfatyczna) i nałożonego zakażenia
[przypisy: duomox 1g dawkowanie, geogut, habior ]

0 thoughts on “Efektywność kosztowa profilaktycznej dożylnej globuliny immunologicznej w przewlekłej białaczce limfatycznej ad 5”