Skip to content

przeglądarka skierowań nfz wrocław cd

1 rok ago

519 words

Skale wizualno-analogowe przeliczono na skale, w których wyniki mieściły się w zakresie od 0 do 3, z zaokrągleniem do najbliższego punktu 0,1. Czas 50 stóp został zapisany z dokładnością do 0,1 sekundy. W przypadku wszystkich głównych miar wynikowych oprócz globalnej oceny obliczono zmianę w stosunku do linii podstawowej i wykonano jednostronną analizę wariancji w celu ustalenia, czy trzy grupy leczenia różniły się pod względem wielkości zmian pod koniec leczenia. Różnice między grupami terapeutycznymi w globalnej ocenie zmian przez lekarza i wyniki w podskalach HAQ dla chodzenia i powstawania oceniano za pomocą testu chi-kwadrat.
Przeprowadzono analizy kowariancji, w których wyniki mierzone podczas ostatniej wizyty służyły jako zmienne zależne. W analizach tych różnice grupowe badano po dostosowaniu dla następujących zmiennych towarzyszących: wieku, czasu trwania choroby, masy ciała, wartości wyjściowej miary wyniku, liczby anatomicznych przedziałów kolana indeksowego (przyśrodkowych i bocznych przedziałów tibriofemoralnych i rzepkowo-udowej przedział) wykazujący radiograficzne objawy choroby zwyrodnieniowej stawów i nasilenie radiologiczne zapalenia stawów, które opierało się na sumie wyników dla każdego przedziału kolana wskaźnika zgodnie z metodą Kellgrena i Lawrence a15. Ponieważ wyniki tych analiz nie różniły się na podstawie analiz wariancji zmian wyników, poniżej przedstawiono jedynie wyniki tych ostatnich.
Na koniec, w celu ustalenia, czy stan osobników poprawił się w okresie badania, przeprowadzono testy t-pair (dwustronne) w celu porównania wartości wyjściowych i po leczeniu dla głównych miar wyniku w każdej grupie. Wyniki wyrażono jako średnie z 95-procentowymi przedziałami ufności.
Wyniki
Dziewięć z 204 pacjentów, którzy zostali uznani za kwalifikujących się do udziału w badaniu i którzy zgodzili się wziąć udział w badaniu, nie powróciło w celu rozpoczęcia leczenia farmakologicznego. Spośród 195 pacjentów, którzy zostali losowo przydzieleni do grupy leczonej, 11 zostało utraconych w celu obserwacji (5 przypisano do acetaminofenu, 3 do małej dawki ibuprofenu, a 3 do dużej dawki ibuprofenu). Pozostałe 184 osoby stanowiły populację badaną.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka trzech grup leczenia przy rozpoczęciu leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego * Randomizacja dała trzy grupy terapeutyczne o podobnej charakterystyce linii podstawowej (np. Wiek, waga i czas trwania objawów zapalenia stawów) (tabela 1). Odsetek pacjentów ze zmianami radiologicznymi stopnia 3 był nieco większy w grupie leczonej dużą dawką ibuprofenu niż w dwóch pozostałych grupach. Jednak suma wyników radiograficznych dla trzech przedziałów kolanowych i liczby przedziałów dotkniętych kolanem wskazującym nie różniła się pomiędzy trzema grupami (tabela 1). Wartości bazowe dla głównych miar wyniku (Tabela 1), wyniki badania linii podstawowej kolana oraz oceny laboratoryjne w stanie podstawowym (dane nie przedstawione) w trzech grupach były również porównywalne.
Tabela 2. Tabela 2. Przyczyny nieukończenia leczenia. Spośród 184 osób badanych, 144 (78,3 procent) ukończyło cztery tygodnie leczenia. Przyczyny nieukończenia badania obejmowały niezgodność (12,5%), zdarzenia niepożądane (8,2%) i niekontrolowany ból stawów (1,1%), bez istotnych różnic między grupami (Tabela 2).
Wyniki badania nie miały istotnego wpływu, czy analiza obejmowała wszystkich pacjentów, u których rozpoczęto leczenie i zweryfikowano zgodność, czy tylko pacjentów, którzy ukończyli leczenie
[patrz też: habior, diagmed płock, duomox 1g dawkowanie ]

0 thoughts on “przeglądarka skierowań nfz wrocław cd”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: wypełnianie zmarszczek warszawa[…]