Skip to content

Acetylocysteina o wysokiej dawce w idiopatycznym zwłóknieniu płuc czesc 4

1 rok ago

513 words

Zalecano kontynuowanie leczenia acetylocysteiną lub placebo oraz regularne wizyty kontrolne, jeśli była ona zgodna ze stanem medycznym. Bezpieczeństwo było stale monitorowane przez centralny zbiór zapisów wszystkich poważnych zdarzeń niepożądanych. Wszystkie zdarzenia niepożądane, w tym śmiertelność, zostały zarejestrowane przez badacza do jednego miesiąca po ukończeniu lub wycofaniu się pacjenta z badania. Uważano, że pacjenci wycofali się z badania, jeśli z jakiegokolwiek powodu przerwali wizyty kontrolne.
Badanie przeprowadzono zgodnie z aktualnymi standardami Dobrej Praktyki Klinicznej Międzynarodowej Konferencji Harmonizacji37 i przepisami krajowymi. Protokół został zatwierdzony przez lokalne komisje etyczne. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną zgodę i mogli wycofać się w dowolnym momencie. Regularne monitorowanie i kontrole próbek były przeprowadzane w ośrodkach podczas całego badania.
Badanie zostało zaprojektowane i przeanalizowane przez komitet złożony z 19 lekarzy akademickich, doświadczonych w idiopatycznym zwłóknieniu płuc, niezależnym statystyku i 3 przedstawicielach sponsora. Sponsor posiadał dane, ale nie wprowadzał żadnych ograniczeń w zakresie projektowania badań, analizy danych ani treści manuskryptu. Analizę statystyczną przeprowadziła niezależna firma statystyczna (Innopharma, Mediolan). Wszyscy autorzy brali udział w przygotowaniu manuskryptu i mieli pełny i nieskrępowany dostęp do surowych danych i analiz.
Analiza statystyczna
Analizy oparto na danych od wszystkich pacjentów, którzy przeszli randomizację, spełnili kryteria włączenia do badania, otrzymali badany lek co najmniej raz i przeszli przynajmniej podstawową obserwację. Brakujące dane zostały zastąpione metodą ostatniej obserwacji (LOCF) dla wszystkich pacjentów, u których wykonano co najmniej jeden pomiar funkcji płuc po linii bazowej.
Analiza statystyczna została oparta na stopniowej, stałej analizie kowariancji (ANCOVA) (Proc GLM, SAS, wersja 8.0), która obejmowała kraj i grupę leczenia w ogólnym projekcie jako główne stałe czynniki, kraj po traktowaniu jako interakcję i wartości bazowe jako współzmienne. Oceniono następujące potencjalne kofaktory: historię palenia tytoniu (obecni lub byli palacze w porównaniu do osób, które nigdy nie paliły), wiek (<65 lat vs. .65 lat), czas trwania choroby od czasu rozpoznania (.6 miesięcy vs.> 6 miesięcy) , DLCO (.40 procent vs.> 40 procent przewidywanej wartości), pojemność życiowa (. 60 procent vs.> 60 procent wartości przewidywanej), płeć (mężczyzna vs. kobieta) i to, czy wykonano biopsję.
Po ocenie założeń leżących u podstaw modelu ANCOVA, pierwszym celem było uzyskanie modelu, który najlepiej opisuje dane (z wyłączeniem leczenia); drugim celem było zastosowanie tego modelu do porównania działania acetylocysteiny i placebo. Aby uzyskać najlepszy model, przetestowaliśmy iteracyjnie wszystkie możliwe kombinacje kofaktorów, w celu wyłonienia modelu, w którym osiągnięto najmniejszą zmienność (P <0,001) i najwyższą wartość R2 (> 0,5). Odpowiednie kombinacje kofaktorów zostały następnie uwzględnione jako stałe czynniki w modelu.
Aby ocenić wiarygodność podstawowej analizy LOCF-ANCOVA, zastosowano metodę opartą na prawdopodobieństwie; w tej metodzie zastosowano model mieszany i opracowano go w ramach MAR (brak losowego losu) metodą MAR.38,39 W przypadku podejścia mieszanego informacje z obserwowanych danych nie są wyraźnie przypisane i nie ma potrzeby dodatkowej manipulacji danymi lub analiza jest wymagana w celu uwzględnienia brakujących danych
[patrz też: korony na cyrkonie, zdjecie rtg zeba, leki darmowe dla seniorów ]
[patrz też: antywindyk, sławpol, lirik twitter ]

0 thoughts on “Acetylocysteina o wysokiej dawce w idiopatycznym zwłóknieniu płuc czesc 4”